Ludvík Feller


P¯Ìroda
Nature - We and me
Objekty
Objects
Obrazy
Pictures
PapÌr·ûe
Paperages/Paperworks
Video
Video
GrafickÈ znaky
Graphic sings
OrientaËnÌ systÈmy
Orientation systems
V˝tvarn˝ doprovod
Visual accompainment
Cartons
Cartoons
UËebnÌ programy
Teaching programmes
éivotopis
Biography
V˝stavy
Exhibitions/Revievs/Texts
Publikace
Publications
Kontakt
Contact

PoslednÌ aktualizace
19.11.2019, 09:10

en cz  Ludvík Feller          Contact


Ludvík Feller
Studio Za Pohořelcem 725/11 - 16900 Praha 6 (CZ)
Tel.: 00420 233 505 43 - Email:  l.feller@volny.cz

Copyright a autorské právo
Celý obsah těchto webových stránek podléhá Copyright
a je chráněn podle autorského práva a jako obrazné umění
a sbírka dat. Jakékoliv použití a zhodnocení vyžaduje předem
písemný souhlas autora.

Při pečlivé obsahové kontrole neberu žádné osobní ručení
za obsah externích Link. Za obsah Link stránek zodpovídá
výhradně jejich provozovatel.

© 2002 Ludvík Feller

ZpÏt na zaË·tek str·nky